Gebruik van deze Website www.morningafterpiladvies.nl (de Website)
Deze Website wordt bestuurd en beheerd door HRA Pharma, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 15, rue Béranger, 75003 PARIJS, Frankrijk (telefoon: + 33 (0) 1 40 33 11 30). De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en aan alle toepasselijke wetten en reguleringen. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u zonder enige beperking of zonder enig voorbehoud, deze Algemene Voorwaarden.

HRA Pharma behoudt zich het recht voor om, indien ze dit nodig acht, deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; u wordt bijgevolg aangeraden deze regelmatig te controleren.

De Website is toegankelijk voor het publiek
De Website is niet bedoeld om te worden gebruikt als bron van medisch advies of oordeel. In geen geval mag wat er ook vermeld staat op deze Website gebruikt worden om een medische diagnose te stellen, die enkel kan worden verkregen via het raadplegen van een gekwalificeerde arts.

Inhoud en aansprakelijkheid
Deze Website werd aangemaakt om algemene informatie te verschaffen over noodanticonceptie en specifieke informatie over ons noodanticonceptieproduct ellaone® dat bestaat uit 30 mg ulipristalacetaat. Het werd ontwikkeld overeenkomstig de internationale reguleringsbeginselen.

U stemt erin toe dat het gebruiken van deze Website en de inhoud ervan volledig op eigen risico is. HRA Pharma en elke partij die betrokken is bij het aanmaken, produceren of aanleveren van deze Website, sluiten het volgende uitdrukkelijk uit:
– Alle voorwaarden, waarborgen en andere bepalingen die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door de statuten, het gemeen recht of het equity-recht (“law of equity”).
– Elke aansprakelijkheid voor enig rechtstreeks, onrechtstreeks of eruit volgend verlies of schade geleden door enige gebruiker voortvloeiend uit de toegang tot deze Website, het gebruik van deze Website of het onvermogen om deze Website te gebruiken, of enige fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

HRA Pharma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade die veroorzaakt wordt door een “distributed denial of service attack”, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma’s, gegevens en ander eigen materiaal kan besmetten als het gevolg van
het gebruik door u van de audio-, video-, gegevens- of tekstbestanden op de Website of enig ander aspect van de Website.
Registratie en privacy HRA Pharma respecteert de privacy van zijn geregistreerde Websitegebruikers, en gebruikers dienen het Privacybeleid te raadplegen voor bepalingen betreffende het inzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Handelsmerken en logo’s
U mag de handelsmerken en logo’s die gebruikt worden op deze Website op geen enkele wijze gebruiken.

Auteursrechten
HRA Pharma is de eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten op de Website. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag één enkele kopie van materiaal dat gepubliceerd wordt op deze Website downloaden en bewaren op uw harde schijf of in de vorm van een papieren kopie maar enkel voor uw persoonlijk, nietcommercieel
gebruik, vooropgesteld dat u enig auteursrecht of andere eigendomsberichten niet verwijdert. U mag alle of een deel van enig materiaal niet anderszins kopiëren, verspreiden, weergeven, wijzigen, downloaden, opnieuw posten, doorsturen of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HRA Pharma. U
mag alle of een deel van het materiaal dat door HRA Pharma op deze Website wordt gepubliceerd, niet weerspiegelen op een andere internetserver en u mag enige van de graphics die vervat zitten in enig materiaal dat gepubliceerd wordt op deze Website niet kopiëren.

Niets dat hierin vervat zit, mag worden opgevat als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht krachtens enig patent of handelsmerk van HRA Pharma of enige derde partij. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven bepaald, mag niets dat hierin vervat zit, opgevat worden als het verlenen van enige licentie of recht op enig auteursrechtelijk beschermd werk waarvan HRA Pharma de eigenaar of licentiehouder is.

Sites van derden en links naar andere Websites
Deze Website kan gebruikt worden als een portaal naar andere Websites die verband houden met noodanticonceptie en behandelingen door HRA Pharma van noodanticonceptie. De links of verwijzingen naar andere Websites door derden waarover HRA Pharma geen controle uitoefent, worden louter als een gemak aangeboden. Zo ook kan men zich
toegang verschaffen tot deze Website via links van derden waarover HRA Pharma geen controle uitoefent. HRA Pharma geeft geen enkele waarborg of verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie vervat in dergelijke Websites en zal geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik door u van dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van links van een derde impliceert geen bekrachtiging of aanbeveling vanwege HRA Pharma.

Voorbehoud van rechten
HRA Pharma behoudt zich het recht voor materiaal op deze Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Toepasselijke wetgeving
Deze Algemene Voorwaarden en de interpretatie ervan is onderworpen aan het Franse recht en de Franse rechtbanken zullen de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om enig geschil te behandelen dat voortvloeit uit of dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden.

Allerlei
Ingeval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geoordeeld wordt als zijnde onwettig, nietig of onafdwingbaar, dan zal dergelijke bepaling geacht worden geen deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden zonder dat dit een invloed heeft op de geldigheid, wettelijkheid of afdwingbaarheid van alle resterende bepalingen. Behalve indien uitdrukkelijk bepaald, vormen deze Algemene Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en HRA Pharma met betrekking tot het gebruik van deze Website en de inhoud ervan.